A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentése Szlovákia Kormánya Nemzetiségi Tanácsának újraalakításáról

(Könyv: Kettős elnyomásban)
57. dokumentum – 1988. augusztus 12.

A június 20-án kelt 1988/9 sz. dokumentumunkat Csehszlovákia Nemzetgyűlésének és Szövetségi Kormányának címeztük, amiatt, hogy vizsgálják felül Szlovákia Kormányának a nemzetiségi politikában tanúsított túlkapásait. Erre az adott okot, hogy Szlovákia Kormánya az 1988. május 18-án hozott 132. sz. határozatával megszüntette mind a kormány nemzetiségi tanácsát mind a kormányhivatal nemzetiségi titkárságát.

Levelünkre július 8-án a 975/88-as iktatói számú levelével válaszolt a Szövetségi Gyűlés Irodája. Ebben, többek között ez áll: „Tekintettel arra, hogy sem a Szövetségi Gyűlésnek, sem szerveinek nem áll jogában beavatkozni az egyes köztársaságok államhatalmi szerveinek jogkörébe tartozó ügyekbe, ezért beadványukat továbbítottuk a Szlovák Nemzeti Tanácsnak Pozsonyba.”

Ennek ellenére dr. Peter Colotkát Szlovákia Kormányának elnökét július 7-én Prágában utasították, hogy kabinetje változtassa meg korábbi döntését.
Szlovákia Kormánya július 20-án hozott határozatával valóban visszaállította a Nemzetiségi Tanácsot. Erről beszámolt a napi sajtó is, de anélkül, hogy megemlítette volna: a mostani határozat a korábbi döntés részleges felülvizsgálása. Amiatt részleges, mert a titkárságot visszaállító határozat nem született.

Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a nemzetiségi tanács a nemzetiségi titkárság nélkül életképtelen, ezért a tanács visszaállításáról hozott döntés nem kielégítő. A tanács működése emiatt az eddigiekhez képest még formálisabbá válik. Ezt a tanács statútuma is igazolja, melyet azonban nem hoztak nyilvánosságra. Ebben ugyanis az áll, hogy a tanács egyik feladata a nemzeti kisebbségek integrálása a csehszlovák társadalomba. Az eddigi gyakorlat szerint azonban integráláson nem a szlovákok és magyarok békés együttélését kell érteni, hanem a magyar kisebbség beolvasztását a többségi szlovák nemzetbe.

A napi sajtó nem közölte a nemzetiségi tanács személyi összetételét sem. Ezért ezt most mi hozzuk nyilvánosságra. A tanács

  • magyar nemzetiségű tagjai: Nagy Kázmér, Sziegel Ferenc, Benyó Máté, Boda Pál, Fábry István, Ferencz Rezső, Gál Tibor, Pákozdy Gertrúd, Sidó Zoltán, Szamos László, Varga Ernő.
  • ukrán nemzetiségű tagjai: Bilas Jozef, Èvargová Anna, Èerevka Vladimír, Kováè Fedor, Novák Ján.
  • szlovák nemzetiségű tagjai: Murín Štefan a tanács elnöke, Szlovákia Kormányának alelnöke, Beòo Matej, Czafík Jozef, Ferenczey Štefan, Janeèko Martin, Lenár Dušan, Tomko Ján, Vácha Helmut, Zvara Juraj.

Reméljük a tanács felelősségteljesen, a nemzeti kisebbségek érdekeit képviselve fogja teljesíteni feladatát. Azonban még egyszer hangsúlyoznunk kell: a tanács érdembeli működése a nemzetiségi titkárság nélkül elképzelhetetlen.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós

Megszakítás