A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának levele a magyar szülőkhöz, pedagógusokhoz, iskolákhoz és minden nemzetéért felelősséget érző szlovákiai magyarhoz

(Könyv: Kettős elnyomásban)
64. dokumentum – 1989. május 26.

Újabb támadás a csehszlovákiai magyar iskolák ellen Kedves Szülők, tisztelt Pedagógusok!

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága szól Önökhöz. Ismét veszély fenyegeti a csehszlovákiai magyar iskolákat. Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága 1989. május 11-én alkotmányos jogainkkal ellentétes határozatot fogadott el. Utasította az oktatásügyben dolgozó kommunistákat, hogy „A kétnyelvű oktatás következetes megvalósításával, az anyanyelv és a szlovák nyelv oktatásának javításával emeljék a tanulók felkészítésének színvonalát a nemzetiségi iskolák valamennyi típusában és szintjén”.

Ez a határozat ellentétes a Csehszlovák Alkotmánnyal, amely a hazánk. területén élő nemzeti kisebbségek számára biztosítja a saját nyelvükön folyó iskolai oktatást, ami azt jelenti, hogy a magyar nemzeti kisebbség iskoláiban az oktatást magyar nyelven kell folytatni. A magyar szülőknek és pedagógusoknak tudniuk kell, hogy a most párthatározatba foglalt kétnyelvű oktatás nem azonos az anyanyelven folyó oktatással. A kétnyelvű oktatás azt jelenti, hogy az iskolákban két nyelven folyik a tanítás, vagyis a mi esetünkben magyarul is, szlovákul is. Pontosítva: Bizonyos tantárgyakat magyarul, más tantárgyakat szlovákul kell oktatni. A szándék az, hogy a társadalomtudományi tantárgyakat magyarul, a természettudományi tantárgyakat szlovákul oktassák.

A szlovák iskolaügy vezetői ezt a szándékukat 1984-ben már nyilvánosságra hozták. Akkor a kisebbségi jogvédő bizottság felhívására megmozdult az egész csehszlovákiai magyar társadalom, s a Csemadok közreműködésével olyan tiltakozó hullám indult, amely jelentős külföldi visszhangot váltott ki, s ez meghátrálásra késztette ezt a nyilvánvalóan nacionalista és alkotmányellenes törekvést. Most, hogy a Magyarországon folyó reformok egyre nagyobb visszatetszést ébresztenek a diktatórikus csehszlovák vezetésben, s a dunai erőmű körül is vita támadt, a kétnyelvű oktatás ügyének felmelegítése jó ürügyül szolgálhat a nemzeti szenvedélyek felszítására. Ennek szándékát jelezte már az Új Szó és a Pravda hasábjain lefolytatott sajtókampány is a Magyar Televízió ellen, s ezt szolgálták azok az észrevételek is, amelyek a párt KB ülésén „tendenciózusan és felelőtlenül elferdítettnek” minősítik mindazokat a kritikai észrevételeket, amelyek államunk nemzetiségi politikájának fogyatékosságaira hívják fel a figyelmet. A szlovák iskolaügyi szervek tökéletesen ellátottaknak minősítik a magyar iskolákat, ugyanakkor elégedetlenségüket fejezik ki a szlovák nyelv oktatásának eredményeivel kapcsolatban. Ez az örökös vád az elmúlt évek során szlovák nacionalista szólammá szegényesült, mert az iskolaügyi szervek semmit vagy jóformán semmit sem tettek annak érdekében, hogy a magyar iskolákat modern audiovizuális nyelvoktató felszerelésekkel, színvonalas magyarszlovák nyelvtanárokkal lássák el, sót egyetlen valamirevaló szótárat sem adtak ki az elmúlt 40 év során. E súlyos, a 20. század végéhez méltatlan hiányosságok ellenére a magyar pedagógusok önfeláldozó munkával mindent megtesznek, hogy gyermekeinket felkészítsék az életre. Példák ezreit sorolhatnánk, amikor az eredményeik messze meghaladják szegényes lehetőségeiket, s mindezért csak vádaskodás éri őket, bizalmatlanság övezi munkájukat. Valójában mindazoknak, akik a magyar gyerekek „boldogulásáért”, jövőjéért „aggódnak”, az fáj, hogy „még negyven év múltán is léteznek nálunk magyar iskolák”, amint ezt nemegyszer szóvá is teszik.

Magyar Szülők és Pedagógusok!

Ne engedjétek, hogy a csehszlovákiai magyar iskolákat felszámolják, hogy az anyanyelve oktatást kétnyelvű, felemás oktatással váltsák fel. Éljetek törvény adta jogaitokkal és tiltakozzatok a kétnyelvű oktatás bevezetése ellen. Követeljétek, hogy azokban a falvakban is létesítsenek magyar iskolákat, ahol ezeket az esztelen összpontosítás során az elmúlt években megszüntették. Követeljétek az alkotmányban biztosított teljes anyanyelvű. oktatás betartását az alap- és középiskolákban, valamint a szaktanintézetekben. Egyúttal követeljétek az anyanyelven történő pedagógusképzés újraindítását egy önálló pedagógiai főiskola megnyitásával. Csak megfelelő szakmai és anyanyelvi felkészültséggel rendelkező pedagógusok biztosíthatják magyar iskoláink, gyermekeink jövőjét. Az anyanyelvű oktatás megőrzése mellett a szlovák nyelvoktatás színvonalának emelését a 20. század végéhez méltó oktatási feltételek biztosításában látjuk.

Mi a mindennapi életben testvéri egyetértésben élünk a szlovák néppel és így akarunk élni a jövőben is, de alkotmány adta nemzetiségi jogainkról nem mondunk le. Ezeket a jogokat biztosítják számunkra azok a nemzetközi megállapodások is (Helsinki Egyezmény, a bécsi utóértekezlet határozatai stb.), melyeket a csehszlovák állam képviselői aláírtak. Legyetek éberek, s ügyeljetek arra, hogy a nyári szünidő nyugalmát fel ne használhassák a nemzetiségi jogainkat csorbító intézkedések bevezetésére. Küldjétek el tiltakozó leveleiteket a csehszlovák állam és a CSKP vezetőinek, a Szlovák Nemzeti Tanácsnak, s a gyűléseken világosítsatok fel mindenkit a csehszlovákiai magyar iskolaügy valódi helyzetéről. Ne engedjétek, hogy ismét nélkülünk döntsenek rólunk, mint ahogy ezt az elmúlt évtizedek során oly sokszor tették! Ne engedjétek meg, hogy a határozatból alkotmányellenes törvény legyen!

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

Ez a dokumentum az alábbi pótlással került tömeges terjesztésre:

A kétnyelvű oktatás bevezetése nem más, mint egy nacionalista adminisztráció azon igyekezete, hogy megszüntesse a magyar iskolákat, anyanyelvünket pedig a konyhanyelv szintjére sorvassza.

Világosan kell látnunk: a fő cél nem az, hogy a magyar gyerekek megtanuljanak szlovákul, hanem hogy elfelejtsenek magyarul.

Szervezzetek tömeges tiltakozást és azt küldjétek el a következő címekre:

Ústřední výbor KSČ, nábø. Ludvíka Svobody 12,12511 Praha 1
Ústredný výbor KSS, Hlboká cesta 22, 813 33 Bratislava
Ministerstvo školstva SSR, Suvorovová 12, 813 30 Bratislava.
(Lásd még a kötet 34. függelékét)

Megszakítás