A magyar-magyar csúcstalálkozó közös nyilatkozata

(A közös nyilatkozat több szövegjavaslatból keletkezett, amelyek a FIDESZ és az MSZP berkeiben készültek. A végleges szöveget készítő szerkesztőbizottságban a szlovákiai Magyar Koalíciót Duray Miklós képviselte. 1996. július 5., Budapest.)

 

A Miniszterelnöki Hivatal és a Határon Túli Magyarok Hivatala szervezésében Budapesten „A Magyarország és a határon túli magyarság” című rendezvény keretében 1996. július 4-5-én találkoztak a határon túli magyar közösségek érdekképviseleti szervezetei, a magyar kormány, valamint a magyarországi parlamenti pártok képviselői. A konferencián megvitatták Magyarország és a határon túli magyar közösségek kapcsolatának politikai-stratégiai kérdéseit, megfogalmazva közös álláspontjukat.

A résztvevők

 • a világ magyarságának nemzeti összetartozásából kiindulva,
 • szem előtt tartva Magyarország és a határon túli magyar közösségek együttes érdekeit, azaz a magyar nemzet érdekeit,
 • a határon túli magyar közösségek helyzetének minden érintett fél számára megnyugtató, tartós rendezésére törekedve,
 • a Magyarország és a vele szomszédos államok közötti jó viszony előmozdításának és kialakításának szándékával,
 • a térség biztonsága és stabilitása növelésének érdekében,
 • Magyarország és a térség országainak euroatlanti integrációs folyamata elősegítésének szándékával jelen nyilatkozatban megerősítik a következőket:
  1. A határon túli magyar közösségek iránti felelősség elvének, amelyet a Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzít, maradéktalanul érvényesülnie kell a Magyarország és a szomszédos országokban élő magyar közösségek közötti viszony alakításában.
  2. A kétoldalú államközi kapcsolatokban a nemzet érdekeinek hatékonyabb érvényesítéséhez szükséges a magyarországi politikai pártok, a magyar kormány, illetve a határon túli magyar közösségek politikai szervezetei közötti minél teljesebb politikai egyetértés kialakítása.
  3. Megerősítik, hogy a határon túli magyarok identitása megőrzésének, közösségként való megmaradásának alapvető kérdése az önkormányzat, az autonómia létrehozása, összhangban a működő európai gyakorlattal és a nemzetközi normák szellemiségével. Összehangolt támogatásban részesítik a határon túli magyar közösségek ennek megfelelő autonómiatörekvéseit, mint helyzetük alkotmányos egyenjogúságon alapuló rendezésének eszközét A magyar kormány ezzel kapcsolatos nemzetközi fellépésén túlmenően kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a nemzetközi pártközi fórumokon és a nem-kormányzati szervezetekben végzett ilyen jellegű munkának.
  4. Egyetértenek azzal, hogy Magyarország és a magyar nemzet jövője szempontjából meghatározó fontosságú az euroatianti integrációs szervezetekhez való mielőbbi csatlakozás. Ez a Kárpát-medence különböző országaiban élő valamennyi magyar érdeke, a magyarság egymásra találásának esélye. Megerősítik annak szükségességét, hogy a Magyar Köztársaság külpolitikájában az euroatianti integrációs célok mellett egyidejűleg és azonos súllyal legyen képviselve a szomszédsági kapcsolatok fejlesztése. Ezen külpolitikai törekvések nem szoríthatják háttérbe a határon túli magyar nemzeti közösségek alapvető érdekeit
  5. Támogatják mindazon Magyarországgal szomszédos államoknak, melyek ezen szándékukat kinyilvánították, a NATO-hoz és az Európai Unióhoz történő csatlakozását abban a meggyőződésben, hogy a felvételi követelmények teljesítésével az érintett államokban a demokrácia és a piacgazdaság intézményeinek zavartalan működésén túl az ott élő magyar közösségek sajátos jogállásukkal kapcsolatos törekvései
   is érvényesülnek, összhangban az EU-tagállamok pozitív gyakorlatával
  6. A résztvevők elítélnek minden olyan politikát, amely szembeállít ja Magyarország és a határon túli magyar közösségek érdekeit
  7. A magyar kormány és a magyarországi politikai pártok partner nek tekintik a határon túli legitim magyar szervezeteket, és támogat jak jelenlétüket a nemzetközi fórumokon.
  8. A magyarországi politikai pártok szorgalmazzák a kapcsolatok el mélyítését a szomszédos országok demokratikus erőivel, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést az ottani szervezetekkel és intéz menyekkel. Ez a törekvés megegyezik a határon túli magyar szerveze tek szándékával. Ugyanakkor elengedhetetlen az érintett államok kor mányai, valamint a kisebbségi közösségek legitim képviselőinek pár beszéde és megegyezése is.
  9. A magyarországi parlamenti pártok vállalják, hogy törvényalkotó tevékenységük során konzultálnak a határon túli magyar szervezetek kel a közösségeket érintd kérdésekben.
  10. A résztvevők egyetértenek azzal, hogy a határon túli közössége két Magyarország mindenkori éves költségvetésének százalékbai: rögzített hányada illesse meg.
  11. A Magyarország és a határon túli magyar szervezetek között jobb együttműködés érdekében a résztvevők szükségesnek tartják É folyamatos információáramlást, konzultációt és egyeztetést A résztve vők elhatározták, hogy még az idén találkoznak és megvizsgálják L konzultáció intézményesítésének lehetséges formáit.

Kézjegyükkel ellátták:

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében;

 • A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma:Kovács László, miniszter
 • Miniszterelnöki Hivatal: Tabajdi Csaba, államtitkár
 • Határon Túli Magyarok Hivatala: Lábody László, elnök

Magyarországi parlamenti pártok nevében:

 • Magyar Szocialista Párt: Molnár Gyula, országgyűlési képviselő
 • Szabad Demokraták Szövetsége: Eörsi Mátyás, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke
 • Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt: Torgyán József, elnök
 • Kereszténydemokrata Néppárt: Surján László, alelnök
 • FIDESZ-Magyar Polgári: Párt Németh Zsolt, alelnök
 • Magyar Demokrata Fórum: Csapody Miklós, alelnök
 • Magyar Demokrata Néppárt: Jeszenszky Géza, országgyűlési képviselő

Határon túli magyar szervezetek nevében:

 • Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Markó Béla, elnök
 • Együttélés Politikai Mozgalom: Duray Miklós, elnök
 • Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom: Bugár Béla, elnök
 • Magyar Polgári Párt: A. Nagy László, elnök
 • CSEMADOK: Bauer Győző, elnök
 • Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége: Ágoston András, elnök
 • Vajdasági Magyar Szövetség: Szecsei Mihály, alelnök
 • Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség: Kovács Miklós, elnök
 • Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség:
 • Tóth Mihály, parlamenti képviselő Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség: Pozsonec Mária, parlamenti képviselő
 • Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége: Pasza Árpád, elnök
 • Horvátországi Magyarok Szövetsége: Csörgits József, elnök
Megszakítás