Duray Miklós tiltakozó levele Gustav Husákhoz és Szlovákia kormányához

Duray Miklós tiltakozó levele Gustav Husak csehszlovák államelnökhöz és a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányához

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Törvényhozó Testület!
Tisztelt Kormány!

Olyan ügyben fordulok Önhöz és Önökhöz, melyben az elmúlt öt esztendő folyamán a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága által kénytelenek voltunk több ízben is állást foglalni. A szlovákiai magyar iskolák, illetve a nemzeti kisebbségek iskolarendszerének sorsa érdekében tesszük ezt most is.

A Szlovák Szocialista Köztársaság Kormánya 1983 novemberében jóváhagyta azt az iskolaügyi törvényjavaslatot, mely az iskolák oktatási nyelvéről is rendelkezik. A törvényjavaslat ugyanazokat a szándékokat tükrözi, melyek az SzSzK Iskolaügyi Minisztériumában a magyar iskolák oktatási nyelvének megváltoztatására készült tervekben testesültek meg. Ezek ellen a tervek ellen az adott időben már tiltakoztunk. Az iskolaügyi törvényjavaslat azonban még nagyobb teret enged az ilyen törekvéseknek. Elfogadása után nem csupán az oktatási nyelv korábbi értelemben vett megváltoztatására nyílna lehetőség, hanem gyakorlatilag fel lehetne számolni a nemzeti kisebbségek anyanyelvén folyó oktatást. A törvényjavaslat tehát alapjában veszélyezteti a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek kultúráját.

Az 1960-ban elfogadott alkotmány elvileg biztosította a magyar, ukrán és a lengyel nemzetiségű állampolgárok anyanyelvi oktatásának és kulturális fejlődésének minden lehetőségét és eszközét. A 144/1968. sz. „nemzetiségi alkotmánytörvény” által biztosított jogok pedig a nemzeti kisebbségek kultúrájának, oktatásügyének, valamint gazdasági és politikai életének további fejlődését hivatottak szolgálni. Ez a törvényjavaslat azonban mind tartalmilag, mind formailag ellenkezik a „nemzetiségi alkotmánytörvény”-nyel. Ama érvelés pedig, mely szerint az új iskolaügyi törvény csupán a nemzeti kisebbségek oktatási rendszerében fokozatosan beállt változásokat hivatott törvényesíteni, azt igazolja, hogy ezen a téren eddig is sorozatosan megsértették az alkotmány elveit.

Az alkotmány által biztosított jogunk állást foglalni az ország lakosságát érintő fontos kérdésekben, így tehát fokozottan élünk ezzel a jogunkkal az iskolák jövőjét, illetve mind a magyar, mind általában az ország kisebbségi iskoláinak sorsát érintő kérdésekben. Azonban egyúttal kötelességünk is – és egyben az Ön, valamint az Önök kötelessége is – felhívni a figyelmet a törvénytelenségekre, illetve gátat vetni ezeknek. És ennek most itt legfőbb ideje, mert még nem késő.

A kérdés fontossága miatt azonban ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a valószínűleg 1984. március 12-én a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadásra kerülő iskolaügyi törvény jelenlegi javaslata tartalmilag ellenkezik az Alkotmánnyal, és mindaddig alkotmányellenes marad, míg lehetőséget nyújt az oktatás nyelvének rendeletszerű megváltoztatására, illetve ilyen értelemben agitál. Az ilyen tartalmú törvény elszabadítaná a sovinizmus önkényét, feltehetően minden oldalon, részlegesen felfüggesztené az Alkotmányt és szabaddá tenné az utat a nemzetirtás irányába.

Reméljük azonban, hogy ez nem következik be.

Pozsony, 1984. február 12.

Dr. Duray Miklós

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja
+

Megszakítás