Levél Csehszlovákia politikai életének vezető személyiségeihez az Iskolaügyi törvényjavaslat ügyében

Könyv: Kettős elynomásban

12. dokumentum 1984. február

Nyilván ismeretes Önök előtt, hogy az új iskolaügyi törvényjavaslat Szlovákiára vonatkozó részében olyan cikkely kerül a Szlovák Nemzeti Tanács elé jóváhagyásra (az oktatási nyelvről szóló 32. cikkely), amely hátrányos a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban éló nemzetiségek számára.

Ezért kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmüket a törvény- javaslatban foglalt néhány szempontra:

  1. a törvény feljogosítaná a kerületi nemzeti bizottságokat, hogy változtatást javasoljanak, valamint az iskolaügyi minisztériumot, hogy csehit vagy szlovákra változtassa némely tantárgy oktatási nyelvét a nemzetiségi iskolákban.
  2. a kerületi nemzeti bizottságoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az illető iskola diákjainak a szüleivel való megtárgyalás után erről javaslatot teljesszenek elő.

Mindenekelőtt nem világos, hogy milyen megfontolás után tehet javaslatot az illetékes kerületi nemzeti bizottság? A tapasztalatok arra intenek, hogy ami a szülőkkel való megtáigyalást illeti a „tárgyaláson” inkább meggyőzést kell érteni (amint tanúi vagyunk az ilyen hozzáállásnak pl. az általános iskolákba való beiratás alkalmával). A törvény általánosító jellegű megfogalmazása (pl. a „némely tantárgy” kitétel) lehetőséget teremt a szélsőséges magyarázatra: távlatilag szóba jöhet a felszámolás is, vagy — ami ugyanazt jelenti — a nemzetiségi iskolák oktatási nyelvének a megváltoztatása.

Így mindjárt a törvénycikkelyen belül van az ellentmondás, hiszen a 4. bekezdés szélsőséges esetben annullálhatja a 2. bekezdést. A törvénycikkely azonban az alkotmánytörvénynek azzal a cikkelyével is j ellentétben van, amely biztosítja a nemzetiségek számára az anyanyelven j való művelődés lehetőségét

Mivelhogy már az elmúlt években is több kísérlet történt a nemzetiségi iskolák oktatási nyelvének a megváltoztatására, e mostani javaslatot azok organikus folytatásaként értékeljük. Egyúttal hangsúlyozottan tiltakozunk minden ilyen és hasonló, csak látszólag törvényes kísérlet ellen, amely nincs tekintettel emberi, polgári és nemzetiségi jogainkra.

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja

Levelünket megküldtük:’

Alois Indra-nak, a Szövetségi Gyűlés elnökének

Ľubomír Štrougal mérnöknek a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya elnökének

Dr. Matej Lúčan-nak a CSSZSZK Kormánya alelnökének I Dr. Gustáv Husák-nak, köztársasági elnöknek

Viliam Salgovič-nak, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökének

Benyó Máténak, a Szlovák Nemzeti Front titkárának

Dr. Peter Colotka-nak a Szlovák Szocialista Köztársaság Kormány elnökének

Ján Gregor mérnöknek, az SZSZK Kormánya alelnökének

Krocsány Dezső mérnöknek, az SZNT alelnökének

Juraj Buša-nak, az SZSZK Iskolaügyi miniszterének

Jozef Lenárt-nak a Szlovákiai Kommunista Párt első titkárának

Dr. Ludovít Pezlár-nak, az SZLKP KB ideológiai titkárának

Miloš Jakeš-nak, a CSKP KB titkárának

A Szlovák Szocialista Köztársaság Kormányhivatala Nemzetiségi Titkárságának

A Csemadok Központi Bizottságának

Megszakítás